ฉันกำลังใช้ [Windows Live Mail]
อีเมลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นอีเมลขยะจาก Rich Road
มาตรการเมื่อเข้าสู่

①คลิกขวาที่อีเมลจาก Rich Road
②เลือกอีเมลขยะ
③คลิกเพิ่มโดเมนผู้ส่งไปที่ [รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย]

* นี่คือ Rich Road [@ richroad.co.jp]
อีเมลจากจะไม่ถูกวางไว้ในโฟลเดอร์อีเมลขยะ

มาตรการตอบโต้โฟลเดอร์อีเมลขยะ 2